Ảnh của tác giả

Một chiều sơn LaChiều Sơn La
Ảnh: Hà Phạm Phú